Wake Me Up Before You Glow Glow

Wake Me Up Before You Glow Glow

包装内含: 34 个UFO面膜

早晨使用 Make My Day 90秒面膜迎接新的一天,夜间使用 Call It a Night 面膜舒缓呵护肌肤。当面部肌肤黯淡无光时,使用 Glow Addict 面膜,两分钟即可让肌肤绽现动人光采。

- 14 x Make My Day
- 14 x Call it a Night
- 6 x Glow Addict

工作:

UFO 2 & UFO
UFO mini 2 & UFO mini

选择套餐:

Wake Me Up Before You Glow Glow

预计的交付日期 美国: 05 5月 2021

US$ 59.95
US$ 50.99