ZASADY KORZYSTANIA

DOSTĘP DO FOREO.COM

Foreo.com obsługuje oraz zarządza FOREO AB (pod którym rozumie się FOREO)
Wszelkie adnotacje na tej stronie takie jak FOREO/my/nas/nasze, odnoszą się do FOREO AB.
Dostęp do foreo.com jest publiczny i bezpłatny, jeśli nie korzysta się z opcji sklepu online. Twój dostęp do witryny może być zawieszony lub zablokowany w każdym momencie. Zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony internetowej. FOREO lub dokonasz zakupu online, dokładnie zapoznaj się z wszelkimi informacjami prawnymi regulującymi twoje prawa. Korzystając z niniejszej witryny, akceptujesz niniejsze warunki, włączając w to politykę prywatności, oraz, jeśli dokonujesz zakupu online, informacje dotyczące zakupów. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszych warunków według uznania.

LINKI DO/Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

FOREO może zawierać odnośniki do innych stron lub zasobów internetowych, lecz zastrzega sobie że w ten sposób nie promuje tychże stron internetowych oraz produktów.
FOREO nie odpowiada za wszelkie transakcje dokonane za pośrednictwem innych stron internetowych, ponieważ stanowi to odrębną umowę pomiędzy kupującym a operatorem danego portalu oraz nie odpowiada za ewentualne problemy z tym związane.
Zewnętrznej stronie internetowej nie wolno umieszczać odnośników do niniejszego portalu bez pisemnej autoryzacji od FOREO.

ONLINE GIFT CARDS

FOREO.com Gift Cards are only redeemable on FOREO.COM. Acceptance of this card constitutes acceptance of these terms and conditions, which may change at any time.
To view our full terms and conditions for Gift Cards, please click here.

PRODUKTY

Produkty oferowane na niniejszej stronie internetowej reprezentują kolekcję FOREO. W stosownych przypadkach, produkty FOREO są chronione patentem (-ami) i / lub przez zarejestrowany design. Design i wersje kolorystyczne produktów przedstawione na tej stronie mogą być zmienione według własnego uznania .
Nie wszystkie produkty przedstawione na niniejszej stronie internetowej są dostępne wśród wszystkich partnerów FOREO.
Nie wolno rozpowszechniać, sprzedawać lub składować żadnych produktów FOREO, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy umowy dokonanej pomiędzy stroną a FOREO.

Wszelkie promocje obowiązują w określonych terminach tylko na foreo.com. Wyłączenia mogą mieć zastosowanie. Oferty nie podlegają zamianie na gotówkę.
W przypadku kiedy FOREO oferuje 1 produkt bezpłatnie obciążony tylko kosztami przesyłki, każdy indywidualny klient może nabyć tylko JEDEN darmowy produkt w okresie trwania promocji.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY ONLINE

Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/31/WE na temat handlu elektronicznego informuje, że:
"Złożenie zamówienia w internecie sugeruje, że ​​klient akceptuje umowe oraz bezwarunkowo ceny i opisy przedmiotów oferowanych w sprzedaży, a także wszystkie ogólne warunki sprzedaży."
Towary zakupione na tej stronie są dostarczane przez FOREO AB (dalej w tekście FOREO), spółki zarejestrowanej w Szwecji, z numerem rejestracyjnym firmy 556922-1319, numer identyfikacyjny VAT SE556922131901 i biura z adresem: Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.
Wprowadzanie zlecenia zakupu online stanowi ofertę zakupu towarów wskazanych przez klienta, ale nie wiąże nas, dopóki klient nie został powiadomiony przez e-mail, że zamówienie zostało przyjęte. Oznacza to, że jeśli towary wskazane na niniejszej stronie internetowej są niedostępne, lub w inny sposób niewłaściwie wycenione bądź błędnie opisane, FOREO nie ma obowiązku sprzedawać tych towarów. Umowa uważa się za uznaną przez obie strony, gdy klient otrzyma powiadomienie, że FOREO potwierdziło i zaakceptowało zamówienie. Oprócz oferowania naszych produktów do sprzedaży za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, nasze produkty są sprzedawane za pośrednictwem wybranych dystrybutorów na całym świecie. Ceny na stronie internetowej generalnie odzwierciedlają ceny oferowane przez naszych sprzedawców. Jednak ceny na stronie mogą różnić się od cen dystrybutorów, ze względu na: (i) specjalne oferty oferowane na stronie internetowej lub przez sprzedawców, (ii) strategie cenowych poszczególnych sprzedawców, (iii) wahania kursowe. Podane ceny nie są cenami gwarantowanymi i mogą ulec zmianie według naszego uznania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ta strona i jej zawartość są udostępniane w postaci " tak jak jest " i " w miarę dostępności ". Nie składamy żadnych oświadczeń lub poświadczeń, jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji wolności od szkodliwych programów (takich jak wirusy, robaki i konie trojańskie) lub dorozumiane gwarancje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, lub innych dorozumianych gwarancji wynikających z powiązanych kontaktów, użytkowania lub handlu, o ile nie wymaga tego prawo.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są dokładne i kompletne oraz że niniejsza strona internetowa jest wolna od błędów lub że wszelkie błędy zostaną poprawione. Korzystując z niniejszej strony internetowej, akceptujesz fakt, że robisz to na własne ryzyko i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty danych i / lub kosztów związanych z czynności serwisowych lub napraw wszelkiego sprzętu i / lub oprogramowania, które można wykorzystać w stosunku do tej strony, o ile prawo wymaga inaczej.

FOREO powinno być zwolnione od ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z/lub spowodowane korzystaniem z tej witryny w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. FOREO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne lub przypadkowe szkody wynikające z/lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub zastosowania produktu lub informacji na tej stronie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie produktów lub w inny sposób zaspokojenia wszelkich innych zobowiązań wspomnianych tutaj, jeśli opóźnienie lub niedostarczenie jest w całości lub w części spowodowane okolicznościami niezależnymi od FOREO, o ile przepisy prawa nie wymagają inaczej.

Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić FOREO, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, pracowników i akcjonariuszy z wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji lub produktów na tej stronie i / lub samej stronie internetowej, o ile przepisy prawa nie wymagają inaczej.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej strony, w tym teksty, obrazy, grafiki, projekty, produkty i kody źródłowe są objęte prawami autorskimi © FOREO AB 2004-2013 (FOREO). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiał zawarty na tej stronie jest przeznaczony do prywatnego, osobistego i niekomercyjnego użytku. Użytkownik kopiujący materiały z niniejszej strony internetowej, nie otrzymuje do nich żadnych praw, tytułu lub odsetek od takiego materiału. Użytkownik zgadza się na nie odtwarzać (za wyjątkiem własnego użytku), nie publikować (z wyjątkiem materiałów dla prasy lub informacji prasowych), nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie wyświetlać, nie usuwać, nie poddawać modyfikacji lub tworzyć dzieł pochodnych żadnych materiałów zawartych na tej stronie.
Po zarejestrowaniu zakupionego produktu firmy FOREO, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie treści wiadomości e-mail od FOREO. Informacje dotyczące zarejestrowanego użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim i możliwość wycofania lub zrezygnowania z subskrybcji jest zawsze dostępna.
Ograniczenia te nie mają zastosowania do materiałów dla prasy i informacji prasowych dostarczonych do użytku w sposób określony.