ZASADY KORZYSTANIA

DOSTĘP DO FOREO.COM

Witrynę Foreo.com udostępnia i obsługuje firma FOREO AB (działająca pod nazwą FOREO). Wszelkie adnotacje na tej stronie, takie jak FOREO/my/nas/nasze, odnoszą się do firmy FOREO AB.
Dostęp do witryny foreo.com jest publiczny i bezpłatny, o ile odwiedzający nie skorzysta z naszego sklepu online. Dostęp odwiedzającego do witryny może zostać zawieszony lub zablokowany w dowolnym momencie.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z witryny FOREO lub dokonasz zakupu online, zapoznaj się uważnie z wszelkimi informacjami prawnymi dotyczącymi Twojego dostępu. Korzystając z tej witryny, akceptujesz niniejsze warunki, włączając w to politykę prywatności, oraz, jeśli dokonasz zakupu online, informacje dotyczące zakupów. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania.

LINKI DO/Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Umieszczenie linków do innych witryn lub nawiązanie do informacji, praktyk lub produktów stron trzecich nie oznacza, że firma FOREO wspiera te witryny lub produkty.
Wszelkie transakcje przeprowadzone przez linki dostępne w niniejszej witrynie odbywają się między odwiedzającym i operatorem danej witryny. Firma FOREO nie odpowiada za straty ani szkody wynikłe z takich transakcji.

Umieszczanie linków do niniejszej witryny bez pisemnej zgody firmy FOREO jest zabronione.

KARTY PODARUNKOWE ONLINE

Karty podarunkowe FOREO.com można zrealizować wyłącznie na stronie FOREO.COM. Przyjęcie tej karty oznacza akceptację niniejszych warunków, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Aby wyświetlić pełne warunki korzystania z kart podarunkowych, kliknij tutaj.

PRODUKTY

Produkty oferowane w niniejszej witrynie internetowej reprezentują kolekcję FOREO. W stosownych przypadkach produkty FOREO są chronione patentami lub przez zastrzeżenie wzoru. Wzory i wersje kolorystyczne produktów przedstawione na tej stronie mogą zostać zmienione według naszego uznania.

Nie wszystkie produkty przedstawione w niniejszej witrynie internetowej są dostępne u wszystkich sprzedawców FOREO.

Nie wolno rozpowszechniać, sprzedawać ani magazynować żadnych produktów FOREO, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone na mocy umowy zawartej między stroną a firmą FOREO.

Wszelkie promocje obowiązują w określonych terminach tylko w witrynie foreo.com. Mogą zdarzyć się wyjątki od tej zasady. Oferty nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku gdy firma FOREO oferuje w witrynie produkt bezpłatnie, obciążony tylko kosztami przesyłki, każdy klient może nabyć tylko JEDEN darmowy produkt w okresie trwania promocji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY ONLINE

Towary zakupione w tej witrynie są dostarczane przez firmę FOREO AB (działającą pod nazwą FOREO), spółkę zarejestrowaną w Szwecji, pod numerem rejestracyjnym firmy 556922-1319, numerem identyfikacyjnym VAT SE556922131901 i biurem pod adresem: Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Złożenie zamówienia online stanowi ofertę zakupu wybranych przez klienta towarów, ale nie wiąże nas, dopóki klient nie zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia. Oznacza to, że jeśli towary wskazane w niniejszej witrynie są niedostępne, lub w inny sposób niewłaściwie wycenione bądź błędnie opisane, firma FOREO nie ma obowiązku sprzedać tych towarów. Umowa uważa się za uznaną przez obie strony, gdy klient otrzyma powiadomienie o potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia przez firmę FOREO.

Oprócz oferowania naszych produktów do sprzedaży za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, nasze produkty są sprzedawane przez wybranych handlowców na całym świecie. Ceny oferowane w witrynie internetowej zazwyczaj odzwierciedlają ceny naszych sprzedawców. Jednak ceny dostępne w witrynie mogą różnić się od cen sprzedawców ze względu na: (i) oferty specjalne oferowane w witrynie internetowej lub przez sprzedawców, (ii) strategie cenowe poszczególnych sprzedawców, (iii) wahania kursowe. Podane ceny nie są cenami gwarantowanymi i mogą zmienić się według naszego uznania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ta strona i jej zawartość są udostępniane na zasadzie „jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie dajemy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in., gwarancji braku programów szkodliwych (takich jak wirusy, robaki i konie trojańskie) ani dorozumianych gwarancji jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, ani innych dorozumianych gwarancji wynikających z powiązanych ofert, użytkowania lub handlu, o ile nie wymaga tego prawo.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte w niniejszej witrynie są dokładne i kompletne, że niniejsza witryna internetowa jest wolna od błędów, ani że wszelkie błędy zostaną poprawione. Korzystając z niniejszej witryny internetowej potwierdzasz, że robisz to na własne ryzyko i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty danych i koszty związane z czynnościami serwisowymi lub naprawami sprzętu lub oprogramowania wynikłymi z używania niniejszej witryny, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W zakresie dozwolonym przez prawo, firma FOREO nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, niematerialne lub przypadkowe wynikające z użytkowania niniejszej witryny lub braku możliwości skorzystania z niej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, niedostarczenie produktów albo niewywiązanie się w inny sposób z jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, jeśli opóźnienie lub awaria są w całości lub części spowodowane okolicznościami znajdującymi się poza uzasadnioną kontrolą firmy FOREO, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Zgadzasz się zabezpieczyć firmę FOREO, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, pracowników i akcjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji lub produktów na tej stronie i/lub w niniejszej witrynie internetowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej witryny, w tym tekst, obrazy, grafiki, wzory, produkty i kod źródłowy, jest objęta prawami autorskimi. © FOREO AB 2004-2013 (FOREO). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że materiały dostępne w niniejszej witrynie są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik kopiujący materiały z niniejszej witryny internetowej nie otrzymuje żadnych praw, tytułów ani odsetek z nimi związanych. Użytkownik zgadza się nie przetwarzać (poza osobistym użytkiem), publikować (z wyjątkiem materiałów lub informacji prasowych), przekazywać, rozpowszechniać, wyświetlać, usuwać, poddawać modyfikacji ani tworzyć dzieł pochodnych żadnych materiałów dostępnych w niniejszej witrynie.

Po zarejestrowaniu zakupionego produktu firmy FOREO użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy FOREO. Informacje dotyczące zarejestrowanego użytkownika nie będą udostępniane stronom trzecim oraz zawsze ma on możliwość zrezygnowania z subskrypcji.

Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku materiałów i informacji prasowych udostępnionych do określonego użytku.